Serwis

Serwis techniczny drukarek HI-TI prowadzony przez P.H. RUDIMEX Magdalena Rudzka-Siodła zajmuje się obsługą fotodrukarek w zakresie:

 1. Napraw Gwarancyjnych i pogwarancyjnych
 2. Doradztwa obejmującego :
  • Informacje techniczne do fotodrukarek Hi-Ti
  • Informacje dla użytkowników fotodrukarek Hi-Ti, obejmujące najczęściej występujące problemy eksploatacyjne, które może rozwiązać użytkownik we własnym zakresie

Zestaw informacji ogólnych serwisu fotodrukarek HI-TI.

Adres serwisu:

P.H.RUDIMEX Magdalena Rudzka-Siodła

ul. Poznańska 20 c

65-137 Zielona Góra

Telefon: 600 837 538


Obsługa administracyjna serwisu udziela informacji o:

 1. procedurach związanych z kontaktem z serwisem,
 2. procedurach napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
 3. terminach i kosztach napraw,
 4. wymaganiach związanych z dostarczaniem/odbieraniem sprzętu do/z serwisu.

Wymagania związane z działalnością serwisu.

 1. Naprawy gwarancyjne:
  1. Warunkiem podjęcia naprawy w trybie gwarancyjnym jest dostarczenie sprzętu wraz z dowodem zakupu i opisem reklamowanej usterki do serwisu. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do serwisu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.
  2. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu do i z serwisu ponosi Reklamujący. W przypadku konieczności dostarczenia sprzętu do serwisu za pośrednictwem firmy spedycyjnej, należy zawsze przed wysyłką skontaktować się telefonicznie lub pocztą elektroniczną z serwisem celem ustalenia szczegółów wysyłki.W razie braku zasadności reklamacji (sprzęt sprawny),Reklamujący może zostać obciążony kosztami transportu i/lub ekspertyzy technicznej.
  3. Zwraca się uwagę na fakt, że gwarancją nie są objęte:
   • mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi niesprawne działanie, uszkodzenia i niesprawne działanie z tytułu:
    • niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji,
    • samowolnych (dokonywanych przez użytkownika lub innych nieupoważnionych osób) napraw, przeróbek lub wprowadzania zmian konstrukcyjnych,
    • użytkowania sprzętu niesprawnego, powodującego powiększenie uszkodzeń.
 2.  Naprawy pogwarancyjne:
  1. Warunkiem podjęcia naprawy w trybie pogwarancyjnym jest dostarczenie sprzętu wraz z opisem usterki do serwisu. Zlecający naprawę powinien dostarczyć sprzęt do serwisu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu do i z serwisu ponosi Zlecający naprawę. W przypadku konieczności dostarczenia sprzętu do serwisu za pośrednictwem firmy spedycyjnej – koszt usługi spedycyjny (do i z serwisu) ponosi Zlecający naprawę.
  2. Naprawa pogwarancyjna poprzedzona jest wykonaniem ekspertyzy technicznej uszkodzenia celem ustalenia kosztów naprawy – koszty naprawy podlegają zatwierdzeniu przez Zlecającego naprawę.
  3. W przypadku odstąpienia Zlecającego od naprawy ponosi on koszty wykonania ekspertyzy.
   • Rozliczenie finansowe naprawy następuje na podstawie faktur VAT – płatność gotówką w kasie P.H.RUDIMEX lub za pobraniem w przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy spedycyjnej.

Skorzystaj z naszego doradztwa i wybierz najlepsze produkty